Aktuálne všeobecné podmienky platné od 06/23/2018 17:02:36


Úvodní ustanovení

  1. Uživatel se zavazuje, že nebude na Stránky umisťovat data a soubory, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Slovenskej republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby.

  2. Užívateľ súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú pre užívateľov a zákazníkov webových stránok www.mydlovekytice.sk a http://www.mydlovekytice.sk/kontakt/obchodne-podmienky/

     

     

Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 06/23/2018 17:02:36.

  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok sú tiež podmienky Poskytovateľa služby PageRide uvedené na adrese https://www.pageride.com/sk/pricelist/terms/?site.